Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Na finansowanie przedmiotowego zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 136 714,50 zł

2. Wybrano ofertę Nr 2 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

W dniu 9 marca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr  51164-2015 o zamówieniu na dostawę oleju napędowego.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w służbie cywilnej została wybrana:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej wpłynęły 34 oferty.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w Korpusie Służby Cywilnej

Termin ukazania się ogłoszenia: 9 lipca 2014 r.

Nr ogłoszenia na BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów : 161552

Informujemy, że w wyniku postępowania nr MT.2370.6.2014 o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Remont części operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firm:

W dniu 13 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 102859-2014 o zamówieniu na roboty budowlane dla zadania "Remont części operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2".

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Informuję, że w wyniku postępowania nr MT.2370.4.2014 o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy:

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67

Oferta uzyskała najwyższą oceną – 100,00 pkt.

Cena brutto: 86.096,93 zł.

Słownie: (osiemdziesiątsześćtysięcydziewięćdziesiątsześćzłotych i 93/100)

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść kolejnych pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.4.2014 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.4.2014 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

Bielsko-Biała: Dostawa energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych)
Numer ogłoszenia: 69933 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

                              OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Na finansowanie przedmiotowego zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 153 504, 00 zł

2. Wybrano ofertę Nr 4 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

„PETROL” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90,

55-080 Kąty Wrocławskie
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 148 515, 12 zł- 100 punktów

słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset piętnaście zł 12/100

Pytanie 1 z dnia 11.03.2014 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawy paliw płynnych prosimy o udostępnienie nam informacji finansowych dotyczących Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

Prosimy o przesłanie nam następujących dokumentów:

- bilans i rachunek wyników za ostatnie dwa okresy obrachunkowe (za rok 2011, 2012) oraz ostatnie sprawozdanie finansowe np. F01.

Alternatywnie prosimy o przesłanie nam oświadczenia odnośnie posiadanych środków finansowych na realizację zadania.

 

Bielsko-Biała: Dostawa oleju napędowego (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych)
Numer ogłoszenia: 79672 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w służbie cywilnej została wybrana:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2013 roku testu wiedzy do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej z Komendantem Miejskim PSP w Bielsku-Białej - zakwalifikowali się kandydaci z numerami ewidencyjnymi :

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej wpłynęły 82 oferty.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

 

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę energii elektrycznej dla KM PSP  Bielsko-Biała”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy:
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Oferta uzyskała najwyższą oceną – 100 pkt.
Cena brutto:    65.282,50 zł.
Słownie:(sześćdziesiątpięćtysięcydwieścieosiemdziesiątdwazłote i 50/100)

 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.15.13 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
Czy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zasad TPA?

Nasz komentarz:
W przypadku gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie jest dostosowany do zasad TPA nie będzie możliwe rozdzielenie obecnej umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiedź:
Zamawiający w grudniu 2012 r. zmodernizował pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wg projektu uzgodnionego z Tauron Dystrybucja, dostosowując go do IRiESD Tauron.