Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje,
że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43”, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W dniu 10 lipca 2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 173994-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul Leszczyńskiej 43.
W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP w Bielsku-Białej – etap II”, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W związku z otrzymanymi w dniu 3 czerwca 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: "Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela odpowiedzi.

Zestaw nr 6:
Pytanie i odpowiedź

Odpowiedzi na pytania z dnia 1 czerwca 2015 roku w ogłoszeniu.

Odpowiedzi na pytania z dnia 3 czerwca 2015 roku w ogłoszeniu.

W związku z otrzymanymi w dniu 3 czerwca 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: "Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela odpowiedzi.

Zestaw nr 5:
Pytanie i odpowiedź

Odpowiedzi na pytania z dnia 1 czerwca 2015 roku w ogłoszeniu.

W związku z otrzymanymi w dniu 1 czerwca 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: "Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela odpowiedzi. Poszczególne zestawy pytań i odpowiedzi w dokumentach pdf.

W dniu 27 maja 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 126696-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Remont części operacyjnej strażnicy JRG-2 PSP Bielsko-Biała - etap II.

W związku z uchylaniem się i w konsekwencji nie podpisaniem umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II" przez Wykonawcę wybranego zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Wołkowska, ul. Kupiecka 43, 43-300 Bielsko-Biała, (wyznaczony ostateczny termin na dzień 21. 05. 2015 r. godz. 12.00), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z uchylaniem się i w konsekwencji nie podpisaniem umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II” przez firmę

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych „KEWBUD” Krzysztof Paszewski
Sułkowice, ul. Centralna 42,
34-120 Andrychów
(wyznaczony termin na dzień 15.05.2015 r.),

zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnienia postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, tj. oferty firmy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Wołkowska
ul. Kupiecka 43
43-300 Bielsko-Biała

i wyznacza termin podpisania umowy do dnia 21 maja 2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 125, I piętro).

Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W związku z otrzymanymi w dniu 16 kwietnia 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: „ Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II ", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela następujących odpowiedzi:

W związku z otrzymanymi w dniu 14 kwietnia 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: „ Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II ", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela następujących odpowiedzi:

W dniu 13 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 82718-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Remont części operacyjnej strażnicy JRG-2 PSP Bielsko-Biała - etap II.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Na finansowanie przedmiotowego zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 136 714,50 zł

2. Wybrano ofertę Nr 2 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

W dniu 9 marca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr  51164-2015 o zamówieniu na dostawę oleju napędowego.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w służbie cywilnej została wybrana:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej wpłynęły 34 oferty.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w Korpusie Służby Cywilnej

Termin ukazania się ogłoszenia: 9 lipca 2014 r.

Nr ogłoszenia na BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów : 161552

Informujemy, że w wyniku postępowania nr MT.2370.6.2014 o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Remont części operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firm:

W dniu 13 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 102859-2014 o zamówieniu na roboty budowlane dla zadania "Remont części operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2".

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.