Drukuj

W związku z otrzymanymi w dniu 16 kwietnia 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: „ Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II ", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 6. W ramach robót remontowych należy wymienić drzwi do ześlizgu.
Ponieważ brak informacji o tych specjalnych drzwiach prosimy o podanie parametrów: szerokość skrzydła, klasa odporności ogniowej, jakie wyposażenie powinno być przy drzwiach.

Zamawiający określa w opracowanej dokumentacji tj. załączniku nr 6 STWIORB, w części VI tj. ST- 05- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ pkt. 5.3, jakim wymogom winny odpowiadać drzwi do ześlizgu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami garaże powinny być wydzielone od części koszarowej elementami oddzieleń ppoż. o klasie odporności ogniowej elementów wynikających z klasy odporności pożarowej budynków – w tym wypadku klasa „C". Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt 24.1 SIWZ, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji na miejscu planowanych robót po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pytanie nr 7. Czy w ramach robót należy przy instalacji elektrycznej zakupić i zamontować : głośniki sufitowe, centrale telefoniczną, UPS, Wi-Fi akcess Point, czy tez tylko należy wykonać okablowanie pod sprzęt z niskich prądów?
W SIWZ czytamy ze projektorów i rzutników ekranowych, nie należy wyceniać.

W dokumentacji postępowania Zamawiający określił, że remont instalacji winien być wykonany zgodnie z opracowaną dokumentację tj. „Projektem wykonawczym – remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej parteru i I piętra budynku" stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót" stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i SIWZ jednoznacznie określił zadania, które zostają wyłączone z realizacji podając ich nazwę, ilość oraz nr pozycji w przedmiarze robót oraz zestawieniu materiałów, pod którą ujęte są wyłączone zadania.