Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Na finansowanie przedmiotowego zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 136 714,50 zł

2. Wybrano ofertę Nr 2 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

FH-U „FEL-TANK” Felicjan Kawik
ul. Boczna 6,
44-240 Żory

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 130 753,67 zł - 100 punktów
słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy zł 67/100

Wykaz pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich oceną:

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Uzyskana liczba punktów

1

Arge Paliwa” Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22A,

30-552 Kraków
 131 847,30 zł

99, 17

3

PETROL” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90,

55-080 Kąty Wrocławskie
132 559,41 zł

98, 64

4

BORIM Sp. z o. o.

ul. Bielska 50,

43-200 Pszczyna

131 327,10 zł

99, 56

2. Podczas przeprowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

3. W trakcie przeprowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca .