Informujemy, że w wyniku postępowania nr MT.2370.6.2014 o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Remont części operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firm:

 • dla części I zamówienia
  Agencja Budowlano-Handlowa „DOM” Bronisława Seredyńska
  43-300 Bielsko-Biała ul. Żytomierska 7

  Oferta uzyskała – 100,00 pkt.
  Cena brutto: 90 651,00 zł.
  s
  łownie: (dziewięćdziesiąttysięcysześćsetpięćdziesiątjedenzłotych i 00/100)

  Dla części I złożono 1 ofertę.

   

 • dla części II zamówienia
  Norma – Elektro spółka z o.o.
  43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 13

  Oferta uzyskała – 100,00 pkt.
  Cena brutto: 210 297,83 zł.
  s
  łownie: (dwieściedziesięćtysięcydwieściedziewięćdziesiątsiedemzłotych i 83/100)

  Dla części II złożono 1 ofertę.

   

Podczas prowadzonego postępowania nie odrzucono żadnej oferty.  

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta bezzwłocznie.