Drukuj

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę energii elektrycznej dla KM PSP  Bielsko-Biała”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy:
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Oferta uzyskała najwyższą oceną – 100 pkt.
Cena brutto:    65.282,50 zł.
Słownie:(sześćdziesiątpięćtysięcydwieścieosiemdziesiątdwazłote i 50/100)

 

Ponadto oceniano oferty  następujących Wykonawców:
PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Oferta uzyskała  oceną – 96,72 pkt.
Cena brutto:    67.496,25 zł.
Słownie: (sześćdziesiątsiedemtysięcyczterystadziewięćdziesiątsześćzłotych i 25/100).

Podczas prowadzonego postępowania nie  odrzucono  żadnej oferty .
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy