Pytanie 1 z dnia 26.02 br.: W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawy paliw płynnych prosimy o udostępnienie nam informacji finansowych dotyczących Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
Prosimy o przesłanie nam następujących dokumentów:
- bilans i rachunek wyników za ostatnie dwa okresy obrachunkowe (za rok 2010, 2011) oraz ostatnie sprawozdanie finansowe np. F01.
Alternatywnie prosimy o przesłanie nam oświadczenia odnośnie posiadanych środków finansowych na realizację zadania.

Odpowiedź: W odpowiedzi na Państwa prośbę o przesłania informacji finansowych dotyczących Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dane jednostek budżetowych są jawne i umieszczane do wglądu na stronach internetowych, w naszym przypadku pod adresem http://www.straz.bielsko.pl w zakładce BIP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.46 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku tylko do wysokości wynikającej z planu wydatków.
Zgodnie z art. 86 pkt. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.