Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na dostawę oleju napędowego (CPV 23121100-2), znak MT.2370.20.13 z dnia 25 lutego 2013 roku.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, telefon/fax +48 33 812 22 33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
informuje, że rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)  zwanej dalej Pzp
na dostawę:

oleju napędowego /CPV 23121100-2/

1. Przedmiotem zamówienia jest nierytmiczna dostawa 30.000 l oleju napędowego o warunkach technicznych określonych w załączniku nr 4 do specyfikacji do samochodów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 01 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 realizowana w formie tankowania do przenośnego, dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemności wewnętrznej 5.000 litrów przeznaczonego do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, ul. Leszczyńska 43 Wydział Kwatermistrzowski I piętro pok. 125 w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym złożeniu wniosku.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie można pobrać ze strony internetowej http://www.straz.bielsko.pl

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej oraz częściowej.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca składający ofertę winien:

a) w zakresie sytuacji finansowej - znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

b) w zakresie potencjału kadrowego - mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel mogący sprostać wymaganiom Zamawiającego,

c) w zakresie potencjału technicznego i doświadczenia zawodowego: posiadać potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

d) być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym w przedmiocie niniejszego zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenie, że Wykonawca: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.


5. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków analizując złożone przez Wykonawców oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


6.  Kryteria oceny oferty: 100%  cena


7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


8. Osobą  uprawnioną do kontaktu z oferentami jest  asp. sztab. Wojciech Kąkol   tel. +48 33 812 22 33 wew. 125, w godzinach od 11.00 do 13.00 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.            


9. Miejsce składania ofert – Sekretariat Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej , ul. Leszczyńska 43, do dnia 06.03.2013r. godz. 8.30.
Oferty zostaną otwarte w dniu 06.03.2013r. o godz. 9.00 w świetlicy KM PSP, ul. Leszczyńska 43, III piętro pom. nr 302.


10. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

11. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

12. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP w dniu 25.02.2013
      pod nr 77816 – 2013

 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia