Drukuj

Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43 przystępuje do realizacji zadania pn. dostawa oleju napędowego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, w szacunkowej ilości 35 000 l . Określona powyżej ilość oleju napędowego może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb.

Dostarczany olej napędowy powinien spełniać parametry nie niższe niż Ekodiesel firmy Orlen oraz spełniać wymogi Polskiej Normy.

Wraz z dostawą należy każdorazowo dołączyć świadectwo jakości.

Dostawa będzie realizowana nierytmicznie w okresie od 01 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 w formie tankowania do przenośnego, dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemności wewnętrznej 5.000 litrów przeznaczonego do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego , zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43.

Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 2000 – 5000 litrów.

Paliwo zamawiane będzie telefonicznie 3 dni robocze przed dostawą z określeniem ilości zamawianego paliwa.

Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.

Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbyć się będzie na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będzie następowało w odniesieniu do temperatury referencyjnej + 15ºC.

Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w rafinerii PKN Orlen na dzień dostawy oraz stałą marżę lub upust w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „ Zasady prowadzonych postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro” określone przez Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

Przedstawiona oferta powinna zawierać pełną nazwę i dane identyfikacyjne wykonawcy z informacją o prowadzeniu działalności w zakresie objętym ofertą. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność kopię aktualnej koncesji na obrót produktami ropopochodnymi.

Ofertę wg wzoru określonego w załączniku 1 należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43, pok. 104 lub faxem na nr 33-8122233 wew. 101 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dopuszcza się złożenie oferty w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Oferta na dostawę oleju napędowego” NIE OTWIERAĆ przed 21.04.2017 r. godz. 10.00.

Sprawę prowadzi asp. sztab. Wojciech KĄKOL tel. 33-8122233 wew. 125.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy