W związku z uchylaniem się i w konsekwencji nie podpisaniem umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II” przez firmę

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych „KEWBUD” Krzysztof Paszewski
Sułkowice, ul. Centralna 42,
34-120 Andrychów
(wyznaczony termin na dzień 15.05.2015 r.),

zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnienia postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, tj. oferty firmy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Wołkowska
ul. Kupiecka 43
43-300 Bielsko-Biała

i wyznacza termin podpisania umowy do dnia 21 maja 2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 125, I piętro).

Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W związku z otrzymanymi w dniu 14 kwietnia 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: „ Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II ", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela następujących odpowiedzi:

W związku z otrzymanymi w dniu 16 kwietnia 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: „ Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II ", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela następujących odpowiedzi:

W dniu 13 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 82718-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Remont części operacyjnej strażnicy JRG-2 PSP Bielsko-Biała - etap II.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.