Drukuj
PDF

Odbiory budynków

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KM PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.

Druk do pobrania:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku/obiektu

 

 

Uwaga !

Niezajęcie stanowiska przez organ PSP w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania. Nie zwalnia to jednak inwestora z zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (terenie).

Wynika to z zapisów art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.).

Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.”

Autorzy dokumentacji projektowej zapewniają jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 ) określił między innymi:

 1. rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia,

 2. tryb i zakres dokonywania uzgodnień przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych ocenie podlegają następujące dokumenty i elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego:

 1. decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę,

 2. projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany),

 3. projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń przeciwpożarowych,

 4. dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

 5. dokumentację powykonawczą,

 6. dziennik budowy,

 7. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

 8. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,

 9. matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych,

 10. deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej,

 11. protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

 12. protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejść i przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych,

 13. protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),

 14. aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.,

 15. numer księgi wieczystej nieruchomości,

 16. książkę obiektu budowlanego,

 17. umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,

 18. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami,

 19. dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu,

 20. dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi, w tym w szczególności:

 • instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,

 • Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancjikontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,

 • certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,

 • certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.

 1. elementy wystroju wnętrz: okładziny ścian, wykładziny podłogowe powinny być materiałami co najmniej trudno zapalnymi, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów mogą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. W trakcie odbioru należy udokumentować w/w parametry elementów wystroju wnętrz stosownymi aprobatami technicznymi, certyfikatami i protokołami badań stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez elementy.

 2. normatywne wyposażenie obiektu w gaśnice. Należy stosować gaśnice ze środkiem gaśniczym przeznaczonym do tych grup pożarów, które mogą powstać w budynku.

 3. sprawdzeniu podlega również: oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa i ewakuacji, wyposażenie budynku w instrukcje postępowania na wypadek pożaru, wykazy telefonów alarmowych.

 4. sprawdzeniu podlega również przygotowanie obiektu do likwidacji powstałych zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych, w tym: zapewnienie dróg pożarowych, zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego.

Wyżej wymienione elementy stanowiące podstawę sporządzenia protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie są listą zamkniętą i mogą obejmować mniejszy lub większy zakres, w zależności od zgłoszonego w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane obiektu.

Inne elementy będą oceniane w przypadku stacji paliw i LPG, inny zakres w przypadku szpitala, inny w przypadku hotelu lub pensjonatu, a jeszcze inny w przypadku hali produkcyjnej lub magazynowej !

Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku Białej
ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko- Biała, woj. śląskie

tel. +48 33 812 22 33 - Sekretariat
tel. +48 33 812 60 65, +48 33 812 60 66
tel. +48 33 816 54 14, +48 33 811 38 46
fax: +48 33 812 20 64
fax: +48 33 822 83 10 - Stanowisko Kierowania
e-mail Sekretariat:
e-mail:

adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /kmpspbielsko/SkrytkaESP

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka prywatnosci.

Nie pokazuj mi wiecej tego komunikatu:

EU Cookie Directive Module Information