Drukuj

Wzór informacji o planowanych pracach konserwacyjnych systemu monitoringu - wersja pdf.

Wzór informacji o zakończeniu prac konserwacyjnych systemu monitoringu - wersja pdf.

Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:

 1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,

 2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2;

 1. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

 2. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

 1. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

 2. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;

 3. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach — o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

 4. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 5. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 6. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

 7. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

 8. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

 9. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

 10. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

 11. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

 12. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

 13. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów
  i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000—10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

 14. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

 15. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

 16. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

 17. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;

 18. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Wymagania, o których mowa w punktach 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Obiekty, które muszą być wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej na podstawie § 28 przywołanego rozporządzenia, muszą na podstawie § 31 zostać podłączone do systemu monitoringu pożarowego.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191) "właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej."

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej podpisał umowy z 4 firmami, zwanymi dalej operatorami, na dostarczanie sygnałów pożarowych do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Bielsku-Białej, przy ul. Leszczyńskiej 43.

Uzgodnień w zakresie sposobu podłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego dokonuje operator, wybrany przez abonenta (właściciela lub zarządzającego obiektem).

Każdy nowy obiekt, zanim zostanie podłączony do systemu monitoringu pożarowego, jest dokładnie kontrolowany. Kontrolą objęty jest system sygnalizacji pożarowej – na zgodność wykonania systemu z projektem i przyjętymi wytycznymi projektowania oraz system monitoringu pożarowego, na zgodność jego wykonania z „Wymaganiami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej”. Zawierają one między innymi niezbędne informacje i dokumenty wymagane przy składaniu wniosku abonenta (pkt. 3.6).

Projekt systemu sygnalizacji pożarowej musi być obowiązkowo uzgodniony przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przeprowadzane są próby zadziałania systemu, poprzez zadymienie kilku losowo wybranych czujek oraz wciśnięcie ręcznych ostrzegaczy pożaru.

W trakcie prób kontrolowany jest również przepływ sygnałów z obiektu monitorowanego do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP. Transmisja sygnału do MSK PSP odbywa się dwoma niezależnymi od siebie torami, co daje pewność dotarcia sygnału do odbiorcy.

Uzgadniana w zakresie monitoringu dokumentacja powinna zawierać aktualne dane teleadresowe obiektu, wykaz osób funkcyjnych z telefonami do powiadamiania oraz plan sytuacyjny obiektu z naniesionymi danymi operacyjnymi przydatnymi do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Wymagane są ponadto dane określone w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), a w szczególności:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.

 2. Plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f)  lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i)  miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j)  wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l)  dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Dopiero po przejściu pozytywnych prób i testów systemu sygnalizacji pożarowej obiekt może zostać podłączony do monitoringu pożarowego.