Drukuj

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy - wersja pdf.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KM PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.

Uwaga !

Niezajęcie stanowiska przez organ PSP w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania. Nie zwalnia to jednak inwestora z zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (terenie).

 

Wynika to z zapisów art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191, z późn. zm.).

Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.”

Autorzy dokumentacji projektowej zapewniają jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) określił między innymi:

 1. rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia,

 2. tryb i zakres dokonywania uzgodnień przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych ocenie podlegają następujące dokumenty i elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego:

 1. Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 2. Projekt budowlany uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 3. Projekt budowlany instalacji technologicznej np. stacji paliw, instalacji napełniania gazem zbiorników samochodowych, itp. (w zależności od rodzaju obiektu) uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 4. Decyzja Prezydent Miasta Bielska-Białej/Starosty Bielskiego w sprawie pozwolenia na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany.

 5. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Wykaz obiektów, w których jest obowiązek stosowania wyżej wymienionych urządzeń przeciwpożarowych został zawarty w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422, z późn. zm.) określono między innymi, że:

 1. W budynkach wyposażonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW), dopuszcza się:

 1. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych określonych w rozporządzeniu, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:

Przy jednoczesnym stosowaniu wyżej wymienionych urządzeń dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%.

 1. Długości dojść ewakuacyjnych określonych w rozporządzeniu mogą być powiększone pod warunkiem ochrony:

Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona o 100%.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzane są próby działania urządzeń.

Do wglądu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych należy przygotować certyfikaty, atesty, świadectwa na poszczególne elementy składowe wyżej wymienionych instalacji.

 1. Sprawdzenie realizacji rozwiązań zamiennych i uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

 2. Sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.

 3. Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych budynku i ich zgodność zastosowania z projektem budowlanym. Do wglądu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych należy przygotować aprobatę techniczną i certyfikat dot. elementów konstrukcyjnych zastosowanych w budynku z określeniem stopnia palności i rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

 4. W przypadku wykonania konstrukcji budynku z elementów stalowych i konieczności zabezpieczenia jej do wymaganej klasy odporności ogniowej elementu budynku (R), co wynika z projektu budowlanego, do wglądu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych należy przygotować dokumentację z zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcyjnych z określeniem klasy odporności ogniowej zabezpieczonych elementów.

 5. W przypadku wykonania konstrukcji dachu stropodachu, stropodachu do wglądu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych należy przygotować:

 1. W przypadku zastosowania pokrycia dachu gontem bitumicznym, papą termozgrzewalną należy przedłożyć dokumentację określającą stopień palności i rozprzestrzeniania ognia przez pokrycie dachowe.

 2. Sprawdzenie wykonania badań i ocen sprawności technicznej instalacji zastosowanych w obiekcie na podstawie przedstawionych badań:

Przedstawione dokumenty są oceniane pod kątem, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dana instalacja w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Elementy wystroju wnętrz: okładziny ścian, wykładziny podłogowe powinny być materiałami co najmniej trudno zapalnymi, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów mogą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. W trakcie odbioru należy udokumentować w/w parametry elementów wystroju wnętrz stosownymi aprobatami technicznymi, certyfikatami i protokołami badań stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez elementy.

 2. Normatywne wyposażenie obiektu w gaśnice. Należy stosować gaśnice ze środkiem gaśniczym przeznaczonym do tych grup pożarów, które mogą powstać w budynku.

 3. Sprawdzeniu podlega również:

 1. Sprawdzeniu podlega również przygotowanie obiektu do likwidacji powstałych zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych, w tym:

Wyżej wymienione elementy stanowiące podstawę sporządzenia protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie są listą zamkniętą i mogą obejmować mniejszy lub większy zakres, w zależności od zgłoszonego w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane obiektu.

Inne elementy będą oceniane w przypadku stacji paliw i LPG, inny zakres w przypadku szpitala, inny w przypadku hotelu lub pensjonatu, a jeszcze inny w przypadku hali produkcyjnej lub magazynowej !