Rozwiązania zamienne stosowane są, gdy spełnienie wymogów przepisów budowlanych lub przeciwpożarowych nie jest możliwe.

 

  1. W zakresie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422):

Wymagania opisane w art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (artykuły 5 i 6 ustawy Prawo Budowlane dotyczą spełnienia wymagań podstawowych przez budynki), mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych
z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

  1. W zakresie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do:

  • instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,

  • stałych urządzeń gaśniczych,

  • systemów sygnalizacji pożarowej,

  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

  • pasów przeciwpożarowych,

zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

W tym przypadku konieczne jest sporządzenie przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy, która musi być uzgodniona przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

  1. W zakresie § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030), dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do:

  • dróg pożarowych,

  • źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

W tym przypadku konieczne jest sporządzenie przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy, która musi być uzgodniona przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.