Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej udziela informacji dotyczącej potwierdzenia zdarzeń występujących w ewidencji KM PSP, z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaświadczenie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.), od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że od pozostałych zaświadczeń - do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych lub wynikających z innego miejscowego zagrożenia - stawka wynosi 17 zł.

 

 

Aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić druk stanowiący załącznik „Zaświadczenie o zdarzeniu” i przesłać go na adres: Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej (43-400 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43) lub faxem na numer : (33) 812-20-64. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Bielsko-Biała:

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Osoby , które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.) są zwolnione z opłaty skarbowej prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr. 124, poz. 1151 z późn. zm.) opłata skarbowa nie jest pobierana od udzielanych zakładom ubezpieczeń informacji o stanie sprawy, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.

Zaświadczenia są wydawane w terminie do 7 dni zgodnie z art. 217 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 


 

Pobierz "Wzór wniosku dotyczącego wydania zaświadczenia o zdarzeniu"