Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej z dnia 9 lutego 2007r. (wszedł w życie dnia 1 marca 2007r.) wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi komendy miejskiej są:


Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy:

w zakresie spraw operacyjnych

 1. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do mich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 6. Analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. Zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. Nadzorowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 12. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 15. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 16. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;
 17. Bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

w zakresie spraw szkoleniowych

 1. Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze powiatu i miasta;
 2. Organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 3. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 4. Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenia okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej.

w zakresie spraw obronnych

 1. Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej;
 2. Koordynowanie realizacji zadań obronnych.

w zakresie spraw bhp

 1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu , co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. Przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub os0bami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. Uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych

Realizowanie zadań dla tzw. "pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

 1. Pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego "Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych";
 2. Kontrola prowadzenia kancelarii tajnej;
 3. Zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 4. Kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 5. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

w zakresie spraw łączności

 1. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 3. Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej;
 4. Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej;
 5. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności.

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych.
 2. Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
 3. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
 4. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską.
 5. Opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 6. Opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
 7. Analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się.
 8. Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych.
 9. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 10. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 11. Przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych.
 12. Przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów.
 13. Wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska.
 14. Wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 15. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego.
 16. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej.
 17. Opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

w zakresie spraw kadrowych

 1. Realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej Komendanta Miejskiego;
 2. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych;
 3. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
 4. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
 5. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

w zakresie spraw organizacji i archiwizacji

 1. Rrealizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
 2. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
 3. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji, i wytycznych Komendanta Miejskiego;
 4. Prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
 6. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
 8. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 9. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 10. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
 11. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
 12. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej, w tym Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
 13. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
 14. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;
 15. Prowadzenie spraw socjalnych strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
 16. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem strażakom ekwiwalentu za remont i brak lokalu oraz pomocą na budownictwo mieszkaniowe.

w zakresie kancelarii tajnej

 1. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 2. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
 3. Egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 4. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej;
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
 6. Wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony, który nadzoruje pracę kancelarii tajnej.

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową.
 2. Prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności.
 4. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej.
 5. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych).
 6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej.
 7. Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko- Technicznego należy w szczególności:

w zakresie spraw kwatermistrzowskich

 1. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
 4. Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;
 7. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 8. Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 10. Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w imieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych prze Dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 11. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 12. Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. Ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.
 14. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania , a także systemów alarmowania na obszarze działania.

w zakresie spraw technicznych

 1. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. Obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 4. Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji eksploatacyjnej związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 6. Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 7. Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem zaplecza technicznego (ewidencja i legalizacja sprzętu, funkcjonowanie warsztatu pgaz. itp.).

w zakresie spraw informatyki

 1. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 2. Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 3. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 4. Planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 5. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 6. Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 7. Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej;
 8. Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 9. Administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 10. Utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;
 11. Nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

w zakresie spraw łączności

 1. Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 2. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 3. Planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności.

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
 2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
 3. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.
 4. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
 5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1z zakresu ratownictwa chemicznego.

  Do podstawowych zadań plutonu ratownictwa chemicznego należy m.in.:
  a) dokonanie rozpoznania zagrożenia,
  b) próba określenia występujących substancji niebezpiecznych na miejscu zdarzenia,
  c) dokonanie pomiarów substancji niebezpiecznych na miejscu zdarzenia,
  d) wyznaczenie stref,
  e) ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonej strefie,
  f) uszczelnianie wycieków substancji niebezpiecznej,
  g) zbieranie substancji niebezpiecznych z powierzchni jezdni, gruntu itp.,
  h) ograniczanie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznej,
  i) przepompowywanie substancji niebezpiecznej,
  j) przechowywanie substancji niebezpiecznych w posiadanych zbiornikach awaryjnych,
  k) neutralizacja rozlanej substancji niebezpiecznej,
  l) budowa stanowisk i przeprowadzanie dekontaminacji.

 6. Zapewnienie przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 obsady zastępu w Posterunku Zamiejscowym w Czechowicach-Dziedzicach.
 7. Przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
 8. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania z zakresu doskonalenia likwidacji zdarzeń.
 9. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.
 10. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG.
 11. Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
 12. Udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej;
 13. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.