Wczoraj późnym wieczorem strażacy zostali wezwani do pomiaru tlenku węgla w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Wilkowicach. Przed przybyciem zastępu PSP pogotowie ratunkowe zabrało lokatorkę mieszkania, 15-letnią dziewczynę do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali pomiarów stężenia CO. Pomiarów dokonano przy wyłączonym i włączonym gazowym przepływowym podgrzewaczu wody. Podczas pracy piecyka stężenie tlenku węgla wzrastało, dlatego też strażacy zakręcili zawory gazu w piecykach na trzech kondygnacjach z zaleceniami nieużytkowania piecyków gazowych oraz przewodów kominowych do czasu przeglądu przez osoby uprawnione.

 

OSTRZEGAMY - BĄDŹ CZUJNY!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób w woj. śląskim. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji znajdujących się w budynku urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).