plakat droga pożarowa to nie parkingRealizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 8 lutego 2017r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej zorganizowano spotkanie z przedstawicielami: Policji i Straży Miejskich działających na terenie Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Gminy Wilkowice w sprawie zapewnienia przejezdności i dostępności dróg pożarowych.

W trakcie spotkania przedstawiono informację, do jakich budynków ma być doprowadzona droga pożarowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) oraz wymagania, jakim powinna ona odpowiadać zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Poinformowano o konieczności utrzymywania przejezdności dróg pożarowych przez zarządzających budynkami, do których wymagane jest doprowadzenie dróg pożarowych.

 

Zaproszeni goście poinformowali o prowadzonych działaniach w ramach zapewnienia przestrzegania zakazu parkowania samochodów na drogach pożarowych. Na spotkaniu przedstawiciele Straży Miejskiej w Bielsku-Białej poinformowali o przygotowywanej akcji edukacyjnej o konieczności zachowania bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Bielsk-Białej. Swoją akcję Straż Miejska poszerzyła o część graficzną- przygotowano plakat informacyjny o zakazie parkowania na drogach pożarowych, który od połowy marca jest systematycznie umieszczany na tablicach informacyjnych, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych na osiedlach z budynkami średniowysokimi i wysokimi.